Regulamin
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego coverover.eu (Witryny) jest firma KIMZA Kamila Zagórowska, ul. Domeyki 8/1, 04-146 Warszawa o numerze ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy 457807, NIP: 525-195-83-64, REGON: 141181630 zwana dalej Sprzedającym/Usługodawcą.
 2. Magazyny towarów znajdują się pod adresem siedziby firmy, skąd są realizowane wysyłki.
 3. Sklep coverover.eu realizuje zamówienia na terenie Polski.
 4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”)
 5. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
  Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu coverover.eu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.
 6. Nabywcą towarów oferowanych za pośrednictwem Witryny, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie (dalej zwany „Klientem”).
 7. Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia u umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
 2. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie zamówienia przez stronę internetową oraz dokonanie płatności z góry. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment wpłynięcia wpłaty na konto Sprzedającego.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Wysyłka realizowana jest przez Pocztę Polską w postaci listu poleconego lub przez firmę kurierską, zgodnie z zaznaczoną przez Kupującego opcją dostawy.
 6. Sklep może kontaktować się z Klientem mailowo lub telefonicznie w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

 1. Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest w Witrynie pod adresem https://coverover.eu/do-pobrania, przed upływem tego terminu na adres: KIMZA Kamila Zagórowska, ul. Domeyki 8/1, 04-146 Warszawa lub korzystając z adresu poczty elektronicznej office@coverover.eu. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego w Zamówieniu przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) oraz zobowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Usługodawcy: KIMZA Kamila Zagórowska, ul. Domeyki 8/1, 04-146 Warszawa. Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie jest tożsame z reklamacją wadliwego towaru. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie i mają na celu polubowne rozwiązanie sporu.
 5. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez siebie konto bankowe.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją: firma kurierska lub Poczta Polska.
 2. Dostępne są następujące formy płatności: przelew na konto,  płatność za pośrednictwem platformy Dotpay
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem podanym na stronie sklepu coverover.eu
 2. Sklep automatycznie w zależności od wybranej opcji dostawy wyliczy koszty wysyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu coverover.eu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane osobowe Klienta są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 2. Towary oferowane przez coverover.eu objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem coverover.eu a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.